Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 240554
Đang online: 8
Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa
08/06/2022
962
Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Số: /QĐ-UBND                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                       Long An, ngày tháng 5 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10
ử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
 
       Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;   
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
       Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
       Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 692/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 1272/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Danh mục sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022;
      Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-BGDĐT ngày 01/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;
     Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa địa bàn tỉnh Long An; Thực hiện Công văn số 4476/UBND-THKSTTHC ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 324-KL/TU ngày 11/5/2022 của Thường trực Tỉnh ủy; Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1456/TTr-SGDĐT ngày 20/5/2022. 
Xem chi tiết tại đây 
 
Các tin khác