Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 249041
Đang online: 492
Văn bản pháp luật tháng 2/2023
25/02/2023
171
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý. Xem chi tiết tại đây.
Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(PL VI->X). Xem chi tiết tại đây.
Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(PL I->V). Xem chi tiết tại đây.
V/v đính chính các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TTBNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Xem chi tiết tại đây.
Các tin khác