Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 237546
Đang online: 13
Văn bản tháng 08/2023
10/08/2023
747
 Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024. Xem chi tiết tại đây.
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, GDPT và GDTX. Xem chi tiết tại đây.
 Tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết tại đây.
Sửa đổi, bổ sung một số điều về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Xem chi tiết tại đây.
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Xem chi tiết tại đây.
Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xem chi tiết tại đây.
Sửa đổi, bổ sung một số điều về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Long An. Xem chi tiết tại đây.
Quy định thu học phí năm học 2023-2024. Xem chi tiết tại đây.
Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển cây ăn quả chủ lực tỉnh Long An đến năm 2025 và 2030. Xem chi tiết tại đây.
Phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài. Xem chi tiết tại đây.
Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số quốc gia. Xem chi tiết tại đây.
Đề cương tuyên truyền Chỉ thỉ 23-CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Xem chi tiết tại đây.
Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Xem chi tiết tại đây.
Các tin khác